Live
9OZN | Sekai Doggo4OZN | Sekai Doggo32E | Alexis32E | Alexis172E | Alexis32E | Alexis22E | Zaix62E | Zaix05KLG | LF | Joaji1KLG | LF | Joaji12E | Zaix62E | Zaix262E | Alexis32E | Alexis2Kvothe5Kvothe011OZN | Sekai Doggo4OZN | Sekai Doggo0SC | NGS | Phantom2SC | NGS | Phantom310SC | NGS | Phantom2SC | NGS | Phantom1OZN | Sekai Doggo4OZN | Sekai Doggo38OZN | Sekai Doggo4OZN | Sekai Doggo3SC | NGS | Phantom2SC | NGS | Phantom24SC | NGS | Phantom2SC | NGS | Phantom22E | Alexis32E | Alexis13KLG | LF | Joaji1KLG | LF | Joaji1OZN | Sekai Doggo4OZN | Sekai Doggo222E | Alexis32E | Alexis22E | Zaix62E | Zaix01OZN | Sekai Doggo4OZN | Sekai Doggo2Kvothe5Kvothe0Round 1Round 2SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3
OZN | Sekai Doggo
2E | Alexis
2E | Alexis
2E | Zaix
KLG | LF | Joaji
2E | Zaix
2E | Alexis
Kvothe
OZN | Sekai Doggo
SC | NGS | Phantom
SC | NGS | Phantom
OZN | Sekai Doggo
OZN | Sekai Doggo
SC | NGS | Phantom
SC | NGS | Phantom
2E | Alexis
KLG | LF | Joaji
OZN | Sekai Doggo
2E | Alexis
2E | Zaix
OZN | Sekai Doggo
Kvothe